Geplaatst in Waarde Creatie

Met het simpele gebruik van DCF kan je de toekomst voorspellen.

Al wat je nodig hebt is een spreadsheet!  Zo zou men kunnen concluderen na het lezen van de uitspraak van het Hof van Delaware (US) die in de maand juli 2013 werd bereikt.

Voor alle duidelijkheid: DCF (Discounted Cash Flow) is de waarderingsmethode waarbij vrije toekomstige geldstromen (free cash flows) worden verdisconteerd tegen een gemiddelde vermogenskostenvoet (cost of capital).

Deze methode geeft een goed beeld van de waarde van de onderneming.

De rechter in dit arrest concludeerde dat hij de voorkeur zou hebben gegeven aan het gebruik van de methode van de (winst) multiples van vergelijkbare bedrijven en van relevante bedrijfstransacties en de aldus bekomen waarde als correct zou hebben beschouwd, maar dat in deze rechtszaak deze “perfect fit” niet kon worden gevonden.

Hierdoor moest hij noodgedwongen met de DCF methode aan de slag gaan om tot een conclusie over het juiste waarde-oordeel te komen.

Conceptueel is de DCF benadering juist.  Meer bepaald is de waarde van een actief gelijk aan de contante waarde van de toekomstige geldstromen.

Bedrijven en analisten hebben evenwel de neiging om, op basis van interne prognoses, de vrije geldstromen tot in het oneindige (cfr. tot in de hemel) gestaag te laten toenemen.

In de echte wereld èn in de praktijk, evolueren economieën en bedrijven, ontstaat concurrentie, worden winstmarges aangetast, zijn er cyclische ups and downs, ook wel booms & busts genoemd, etc.

Pre Lehman Brothers-crisis bereikten de S & P 500-bedrijven een inkomstenpiek die pas rond het jaar 2012 in de US terug werd bereikt, waardoor de op DCF gebaseerde toenmalige projecties nu worden geridiculiseerd.

Verder blijkt dat ongeveer 75 % van elke waarde-inschatting, op basis van de DCF methode, bekomen wordt op basis van de zogenaamde “eindwaarde” (terminal value).

De eindwaarde is de waarde die aan de onderneming wordt toegewezen (berekend) aan het einde van de gehanteerde projectieperiode.

Deze waarde is sterk afhankelijk van de winstinschatting van het laatste projectiejaar.

DCF als waarderingsmethode hoeft zeker niet te worden afgeschaft.  Ze is minstens nuttig voor het testen van wat groei en marge-evolutie op schommelende geldstromen zouden kunnen betekenen en op het waardeniveau van een onderneming op basis van o.m. “sensitivity” berekeningen.

Grote problemen ontstaan evenwel wanneer DCF wordt gebruikt, o.m. door het management, om op lange termijn onrealistische waarden aan een onderneming toe te kennen (naar analogie met de natuurkundige term “terminale snelheid – terminal velocity” – waarbij de maximumsnelheid die een vallend voorwerp bereikt, en vanaf dat tijdstip, aanhoudt).

Op die manier kan net zo goed een kristallen (cfr. diamanten) bol worden gebruikt, dan kan iedereen immers de uitkomsten van de bedrijfswaarde beoordelen.

Bron: artikel op basis van Financial Times dd. 28 juli 2013, “Discounted cash flow: seeing the future”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie