Geplaatst in Waarde Creatie

De waarde van een accountantskantoor en … anderen, maar kijk eens eerst goed onder de motorkap …

Niet alleen de accounting industrie als geheel ondergaat grote veranderingen.  Zeker in de USA, maar ik vermoed ook in België en Nederland.  Ik ben er trouwens haast zeker van. Niet akkoord?  Dan verneem ik graag uw commentaar en bevindingen via dit forum.

Deze veranderingen zijn trouwens evenzeer op onze KMOs (MKB in Nederland) van toepassing, onder meer onder druk van de pensionering van de zogenaamde “Baby Boomers” (geboortegolf).

Ik voeg er in één bewering aan toe dat ook de transitie van een 2D wereld naar een 3D omgeving hier duidelijk niet vreemd aan is, zie hiervoor onze Blog bijdrage.

Het Amerikaanse “Journal of Accountancy” (http://goo.gl/FG9ROu) heeft dit algemene en bijzondere fenomeen zeer recent gecommentarieerd.

Als samenvattende conclusie stelt deze publicatie vast dat de groep Baby Boomers in de meeste kantoren leidinggevend zijn en dat bovendien verrassend genoeg geen ondertekende successie overeenkomsten of continuïteitsplannen voorhanden zijn.  Opnieuw, is dit een bekend en parallel lopend fenomeen bij onze KMO ondernemingen.

Zij constateren naast deze vreemde vaststellingen dat de waarde van een accountantskantoor bepaald wordt afhankelijk of het een “externe verkoop” dan wel een zogenaamde “interne verkoop” of overdracht gaat.

Bij een externe verkoop somt de Journal of Accountancy 4 belangrijke specifieke waardebepalende factoren op.  Ik vat samen.

  1. Cash voorschotten: liggen tussen helemaal geen voorschot tot maximaal 20%.
  2. Het behoud van het niveau van eerder gerealiseerde declaraties en opdrachten (client retention & fees collected).
  3. De normale (eventueel genormaliseerde) winstgevendheid van het kantoor.
  4. De looptijd van de overeengekomen uitbetaling (gemiddeld tussen 3 à 10 jaar).

Wat de waardering van deze externe deals betreft, baseren de auteurs van dit artikel zich op hun ervaring van meer dan 900 deals over een periode van 24 jaren en concluderen hierbij dat deals gerealiseerd worden aan een multiple van circa 1 à 1,25 maal de gerealiseerde omzetten.

Deze multiple is eerder een “prijs” oordeel eerder dan een “waarde” vaststelling.  Dus let op!  Zoals ik in mijn vorig blog bericht poneerde “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie