Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Prijs versus Waarde, Waarderen van Ondernemingen

Het gebruik en misbruik van “Multiples”.

De bedrijfswaarderingspraktijk is in België nog niet sterk ontwikkeld, noch wettelijk gereguleerd, in tegenstelling tot in andere landen zoals o.m. vooral de Verenigde Staten.

Internationaal vinden nu evenwel meer en meer de “International Valuation Standards” ingang en toepassing (zie www.ivsc.org), zoals dit trouwens ook voor de internationale boekhoudnormen het geval is geweest (zie IFRS).

In de internationale waarderingspraktijk worden drie algemeen aanvaarde methoden voor de waardebepaling van ondernemingen gebruikt, te weten:

  1. de markt benadering (market approach) waar gekeken wordt naar gelijkaardige ondernemingen en voor recente transacties,
  2. de inkomens benadering (income approach) waarbij de vrije geldstromen (free cash flows) doorslaggevend zijn,en
  3. de netto-actief benadering (net asset approach) waarbij de waarde van de netto-onderliggende activa de doorslag geeft.

In de KMO wordt vaak en veel gebruik gemaakt van de zogenaamde vuistregels/kengetallen methode of “multiples”.  Deze multiples methode maakt deel uit van de markt benadering (market approach).

De gehanteerde vuistregels geven evenwel slechts een beperkte indicatie weer van de mogelijke waarde van de onderneming, althans indien de wijze van waarderen in de betreffende bedrijfssector algemeen aanvaard is.

De meeste gebruikte vuistregels ontbreken bovendien een gedegen theoretische onderbouw en geven daardoor slechts een grove algemene waardering aan.

Ook gaan vuistregels voorbij aan bepaalde bedrijfspecifieke factoren zoals onder meer:

  • de huidige macro-economische omgeving en de toekomstige winstgevendheid van de onderneming (micro),
  • het vrije geldstroom genererend vermogen (free cash flow),
  • de eigen vermogenspositie en een al of niet gezonde balans,
  • de samenstelling en de kwaliteit van het management,
  • het business model van de onderneming,
  • de marktpositie en de strategie van de onderneming.

De achterliggende veronderstellingen van de gehanteerde vuistregels kunnen daarnaast ook nog in de tijd sterk zijn achterhaald door bepaalde gewijzigde marktomstandigheden.

De multiples methode kan evenwel gebruikt worden als “sanity check” om de bedrijfswaardering bekomen met de toepassing van de inkomens benadering (income approach) af te toetsen.

Noteer evenwel dat iedere belanghebbende de te waarderen onderneming bekijkt vanuit zijn eigen subjectief perspectief en kent aldus een andere bedrijfswaarde toe aan deze onderneming.

Tijdens onderhandelingen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die weer afwijkt van het bedrag dat beide partijen van de onderneming waard vinden.

Zo zorgt ook de perceptie van waarde door de verschillende partijen voor een verschil tussen waarde en prijs en het misbruik van de multiples methode doet daar nog een schepje boven op!

Auteur:

Specialized Business Valuation Expert looking out for local SMEs with a growth path

Geef een reactie