Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Feestelijk gepeins over de waarde van uw onderneming, in 5 stappen

De Kerstperiode is het geschikte moment om wat losjes te mijmeren over het principe van “bedrijfswaardering”.

Tijdens mijn lange carrière kreeg ik vele malen de vraag van “hoeveel mijn bedrijf wel zou waard zijn”?

Afhankelijk van het geboden business model (starter, kleine onderneming, familiale onderneming), kwam ik tot het besluit dat het standaard antwoord op deze vraag, in vijf stappen is samen te vatten;

 1. Ofwel worden de activa (de zogenaamde “activa deal”), dan wel de aandelen van de onderneming verkocht (de “share deal”).  Deze beide methoden hebben zowel belangrijke voor- als nadelen en vereisen daarom specifieke benaderingen en toepassingen. Een geschikte professionele beoordeling en inschatting van deze methoden, levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.
 2. Bij een bedrijfswaardering kunnen slechts drie dingen worden gewaardeerd: goodwill, bedrijfsactiva of onroerend goed.
 3. Correcte financiële cijfers, o.m. jaarcijfers, zijn voor alle tussenkomende partijen essentieel. Deze cijfergegevens, die gebaseerd zijn op het verleden, moeten vaak aanvullend worden toegelicht, o.m. in verband met afwijkende toekomstverwachtingen.
 4. Vraag en aanbod zijn vaak belangrijke waardebepalende elementen.
 5. Een gedegen markt- en concurrentie analyse levert vaak een hogere bedrijfswaarde op.

Bottom line: het waarderen van uw onderneming, al of niet naar aanleiding van een mogelijke koop of verkoop, is zeker geen eenvoudige klus. Laat u tijdig en vakkundig begeleiden.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Moet ik mijn KMO bedrijf (laten) waarderen?

In een reeks thema artikelen over “Overnemen & Overlaten” commentarieert de locale Vlaamse financiële krant “De Tijd” de noodzaak aan professionele begeleiding bij bedrijfswaardering.

Deze behoefte is trouwens meermaals aan bod gekomen in onze Blog rubrieken van de afgelopen maanden.

In een ruimer perspectief, die het regionale karakter ervan ruim overstijgt, wordt deze noodzaak internationaal toegelicht in een aantal uitstekende recente artikelen in “Forbes” en de “Harvard Business Review”.

Vraag is dus of u uw bedrijf professioneel moet laten waarderen?

Het antwoord hierop is JA zeker, immers:

 • zulke oefening maakt deel uit van het traditioneel (defensief) financieringsaspect voor KMOs,
 • doet u het spontaan niet zelf dan zullen anderen het noodgedwongen voor u moeten doen (bv. banken, bij estate planning, etc.),
 • als onderdeel van de voorbereiding van een goed georganiseerd overnameproces,
 • als controlemiddel om na te gaan of uw project van “waarde creatie” nog altijd het goede spoor volgt.

Het “financieringsaspect” zullen wij in een eerstvolgende Blog bijdrage toelichten naar aanleiding van onze deelname aan het KMO-insider (www.kmo-insider.biz) panelgesprek van 21 januari 2014 over de “Financiering van KMOs”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Hoe begint een ondernemer aan de voorbereiding voor de overdracht van zijn bedrijf?

Wij oriënteren ons al jarenlang op familiale KMO ondernemingen.

Op 14 januari 2014 nemen wij deel aan een panelgesprek over dit gespecialiseerd onderwerp, georganiseerd door KMO-insider (www.kmo-insider.biz).

Hierbij alvast de basisbeginselen ervan die wij onze panelleden nu reeds wensen mee te geven.  Immers, de overdracht van uw bedrijf is een belangrijk proces en omvat 4 grote “waardeverhogende” elementen.

 1. De emotionele-financiële beslissing tot overdracht: waarom wenst u over te dragen, wanneer wenst u over te dragen, aan wie wenst u over te dragen, welke prijs hebt u in gedachten voor de overdracht?
 2. De voorbereiding van de overdracht van het bedrijf: cosmetica, in de positieve en ruime zin van het woord, is hier belangrijk, meer bepaald hoe attractief de over te dragen onderneming wel is.
 3. De economische waardering van het bedrijf.  Noteer in dit verband vooral dat prijs en waarde niet gelijk zijn en dat het opstellen van budgetten en concurrentie analyses zeer belangrijk kunnen zijn.
 4. De overdracht van het bedrijf zelf: het zoeken van mogelijke kopers en de besprekingen en onderhandelingen hiervoor, inclusief de hierbij behorende overeenkomsten.

Deze 4 elementen maken deel uit van ons binnenkort te verschijnen nieuw boek in de KMO TIPS serie “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs: van theorie tot toepassing.”

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderneming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode. Lees en analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch niet betrouwbaar zouden zijn.

Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over waarde en betrouwbaarheid te hebben.

 1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig. Bent u het dan met mij eens dat de betrouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen? Een logisch antwoord zou JA zijn, tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.
 2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen in een zeer onzekere macro-economische omgeving. Zou u dan deze vergoeding aanvaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 aandelen Twitter gaat. Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang gewaardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) van de publieke markten.

Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.

Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, research en development uitgaven, etc. Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten. Zou u vandaag nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?

Indien uw antwoord JA zou zijn, heb ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw onderneming.

In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderneming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of overnemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen voor u en uw medewerkers, etc. Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen, dus uw houding, van deze droom zal het succesvol verschil uitmaken.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Zijn onze KMOs succesvol?

Donderdag as. gaat het KMO-connected congres door, zie www.kmo-connected.biz.  Dit wordt een uitstekend moment om recente bevindingen van een EY onderzoek in de USA te toetsen aan onze regio mogelijkheden.

Uit dit onderzoek, “The Vital Entrepreneur” (zie http://goo.gl/14PgiQ), kwam EY tot een aantal markante bevindingen voor o.m.;

Private, dus niet beursgenoteerde, ondernemingen:

 • zijn flexibel en vaak marktonafhankelijk,
 • zijn niet aan externe kapitaalsvereisten gebonden,
 • opereren op basis van de lange termijn,
 • opereren met een focus op de beheersing van cash flow (geldstroom) en werkkapitaal,
 • kijken naar externe financiering om hun groei te financieren, onder meer via PE (private equity) en VC (venture capital),
 • groeien snel en focussen hiervoor op nieuwe markten,
 • bij groei wordt vooral naar acquisities gekeken en naar de verbetering en versterking van de kapiaalsstructuur (debt/equity verhouding).

Familiale ondernemingen daarentegen:

 • hebben een zeer groot aanpassingsvermogen,
 • hebben conservatieve groeistrategiën,
 • focussen vooral op stabiliteit en continuïteit,
 • opereren op basis van de zeer lange termijn,
 • steunen vooral op interne- en bankfinanciering.

Benieuwd of de aangekondigde vraagstellingen en stemmingen in grote lijnen ook tot deze bevindingen kunnen komen?

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.

Wij hebben gemakshalve gekozen voor het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zullen kunnen visualiseren.

Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

Alternatieven lees ik graag.

Rock on!

Johan

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance” – Oktober 2013

Onze gratis nieuwsbrief ”Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar op ons Blog archief, zie bijlage: Newsletter 10:2013

Het thema van deze maand: “het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming”.

Eens te meer was uw commentaar en activiteit op onze Blog meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het waarderen van cyclische KMO bedrijven

Bedrijven die werkzaam zijn in bepaalde cyclische bedrijfstakken of sectoren (zoals bv. luchtvaart, staal, papier, etc.), zijn zeer vaak onderhevig aan sterke schommelingen in winstgevendheid en in cash flow predictie.

Het correct bepalen van de “economische waarde” van zulke bedrijven is dan een zeer moeilijke klus geworden.

Zonder noodzakelijkerwijze “cyclisch” te zijn, beantwoorden vele KMO bedrijven ook aan deze vaststellingen.

In de KMO praktijk wordt dan vaak overgegaan tot het lukraak gebruik van een groot aantal “folkloristische” en “niet gefundeerde” methoden zoals Lehman, Schmalenbach en andere, die eerder prijs- dan wel waardebepalend zijn, en die aldus professioneel kant noch wal raken!

De ideale oplossing hiervoor integendeel is het hanteren van een “gemodifieerd” discounted cash flow (“DCF”)-model in een 2 (of meer) scenario modellen of stappen;

 1. Een model waarbij een “normale bedrijfscyclus”- scenario wordt gebruikt met informatie over eerdere cycli en waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de lange termijn “genormalizeerde” trendlijn van bedrijfswinst, cash flow, en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit scenario is dus gebaseerd op de “lange term cash flow trendlijn”.
 2. Een “nieuw trend-line scenario” op basis van recente bedrijfsprestaties en weerom gefocust op de lange termijn.
 3. De beide scenarios moeten rekening houden met factoren zoals de groei van de vraag, de technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op het evenwicht tussen vraag en aanbod en de toetreding tot of het verlaten van bedrijven in de industrie (cf. 5 Forces Porter analyse).
 4. Aan deze benaderingen en uitkomsten dient vervolgens een gewicht te worden toegekend op basis van gefundeerde “probabilities” (o.m. concurrentie-, markt- en industrie kennis).

BRON: Valuing Cyclical companies, McKinsey Quarterly, Marco de Heer and Timothy M. Koller.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Van 16 naar 119 te vermijden fouten bij het Waarderen van Ondernemingen

In een vorig Blog bericht vermeldde ik dat België geen ernstige en grondige vakopleiding voor financiële waarderingsspecialisten heeft, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

Iedereen kan nu vaststellen dat België eens te meer en traditioneel zwaar achterop hinkt?

Hierbij volgen de overige pijnpunten (6 tot en met 16) en commentaren die het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen” publiceerde.

 1. Geen of onvoldoend gemotiveerde verantwoording van de gebruikte disconto percentages of kapitalisatieratio’s.
 2. Geen vermelding van de gebruikte “guideline company” data.
 3. Onvoldoend inlevingsvermogen in het te waarderen dossier: “failure to think as investor”.
 4. Gebrek aan onafhankelijkheid.
 5. Onjuiste industriële verwijzing of typologie van de te waarderen onderneming (“classification” en bv. het gebruik van de juiste SIC code).
 6. Inconsistente opbouw en verantwoording van het waarderingsverslag en de conclusies ervan.
 7. Onvoldoende toelichtingen en verantwoordingen bij de gebruikte veronderstellingen (assumpties) en definities.
 8. Ongepaste verwijzing naar hypothetische transacties.
 9. Ongebruikelijk en ongepast gebruik van het werk van andere collega’s (waarderingsdeskundigen).
 10. Het steunen op irrelevante rapporten, documenten en onderzoeksresultaten.
 11. Het gewoon “lukraak” uitkiezen en gebruik van “valuation multiples”.

Eén van de schrijvers van dit artikel L. Paul Hood Jr. heeft over dit onderwerp ook een boek uitgebracht “A Reviewer’s Handbook to Business Valuation – Practical Guidance to the Use and Abuse of a Business Appraisal”.

Mochten de bovenvermelde 16 “Te vermijden fouten” u toch nog onvoldoende overtuigen, bezorg ik jullie in bijlage de relatief recente paper (januari 2013) van Pablo Fernandez over dit onderwerp “119 Common Errors in Company Valuation” … werk aan de winkel! … dus “bedrijfswaardering” is dan toch een (zwaar onderschat) “vak”? 22. 20130129 119 Common Errors in Company Valuations

BRON: Artikel op basis van “The Value Examiner”, July/August 2013 (pages 9-13), “16 Mistakes to Avoid in Valuations” (abonnement verplicht) & Pablo Fernandez, 119 Common Errors in Company Valuation”.

Geplaatst in Waarde Creatie

Waardering van Ondernemingen

Deze week is het de “Week van de Bedrijfsoverdracht”, een initiatief van de Vlaamse Regering en het Agentschap Ondernemen.

In dit kader geven wij presentaties over het onderwerp van de “Waardering van Ondernemingen“.

Hierbij onze gratis download van onze presentatie: AO PRES Business Valuation 20131022

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel II).

In een vorige bijdrage verwees ik naar de “tree analogy”, in ons geval de analogie of overeenstemming met een “fruitboom”.

Nu, wat heeft een fruitboom te maken met het verouderingsproces van een onderneming en bedrijfswaardering?

Wanneer u een onderneming verwerft en dus ook moet waarderen (daar ga ik van uit), koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het huidig en toekomstig mogelijk potentieel is.

Fruit, de eetbare vruchten van een boom, is grotendeels het resultaat van het verleden in een vorige levensfase van de boom, dus van een goede oogst.

Dit geldt ook evenzeer voor de winst die een bedrijf produceert.

Dit bedrijfsresultaat, winst of fruit dus, geeft een indicatie van de zichtbare gezondheid van de boom voor een bepaald oogstjaar.  Fruit, zoals winst, is immers de beloning voor de goede oogst van het afgelopen seizoen (boekjaar voor een bedrijf).

Ook kunnen de takken en de stam van de boom worden vergeleken met de balans en de resultatenrekening van een onderneming.  Deze gestandaardiseerde cijfermatige opstellingen weerspiegelen het verleden en het heden van de gezondheid van de boom en onderneming.

Maar dit beeld is niet compleet zonder een indicatie te geven van het vermogen van de boom om in de toekomst vruchten te produceren.

Voor een bedrijf betekent dit de capaciteit om toekomstige winsten en positieve geldstromen (cash flows) te kunnen genereren.

Om het geheel in een breder perspectief te kunnen zien en de toekomstige oogstmogelijkheden van de boom te kunnen voorspellen, moet rekening worden gehouden met de helft van de boom die ondergronds is gelegen, het wortelstelsel, evenals met andere externe omstandigheden zoals regen, zon, bemesting, etc. die het verder gezond bestaan ​van de boom zouden kunnen beïnvloeden.

Een soortgelijke redenering is van toepassing bij het analyseren van de gezondheid van bedrijven.  Denk maar bv. onder meer aan niet zichtbare elementen zoals merknamen en andere immateriële vaste activa, die (nog) niet op de balans worden getoond en toch “ondergronds” in het “wortelstelsel” aanwezig zijn.

In de volgende en derde bijdrage zullen wij het hebben over de 3 belangrijke levensfasen van een onderneming.

Bron: Corporate Valuation, Prentice Hall, 2nd Edition.

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?

Recentelijk bezocht ik de website van Google Ventures (http://www.googleventures.com).

 Wat  mij vooral opviel, naast de frisse en uitdagende website layout, was de beschikbaarheid van de gratis “Startup Lab” videos”.

 Maar wat zijn OKRs?  “OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.

Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).

Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (quantitative).

Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Wanneer u een onderneming acquireert en dus ook waardeert, koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het actueel en mogelijk toekomstig potentieel is.

Lees ook de “tree analogy” in een volgende Blog bijdrage.

Bron: Google Ventures en Startup Labs (zie URLs hiervoor).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuwsbrief “Waarde in Finance”

Onze gratis nieuwsbrief “Waarde in Finance” is nu electronisch beschikbaar.
Als geprivilegieerde zakenrelatie bezorg ik u dit document ter inzage, zie bijlage: Newsletter 09:2013
Uw commentaar en activiteit op onze Blog was weerom meer dan overweldigend.
Onze dank voor uw motiverende interesse!

Het najaar 2013 belooft inderdaad uitdagend te worden.

Intussen lijkt het erop dat de zakelijke activiteiten, zowel nationaal als internationaal, hernemen en dat het ondernemersvertrouwen verder toeneemt (zie onze conjunctuurbarometer).

Groei en vertrouwen zijn immers noodzakelijk voor het zakendoen en zijn tevens waardebe- palend.

Wij houden voor u de vinger aan de pols! 

Geplaatst in Waarde Creatie

Zes uitstekende redenen waarom uw onderneming jaarlijks dient te worden gewaardeerd?

De waardering van een privé (niet beursgenoteerd bedrijf) moet niet een éénmalige transctie zijn en moet zeker niet enkel alleen worden uitgevoerd wanneer een bepaalde transactie plaatsvindt (bv. een acquisitie).

Integendeel, het moet deel uitmaken van een jaarlijkse strategie-oefening, omdat de meeste ondernemers zich niet bewust zijn van de voordelen die verbonden zijn aan het regelmatig uitvoeren van zulke waardering.

In eerste instantie is er een “perceptie” probleem.  Veel ondernemers zijn immers terughoudend om een onafhankelijke waarderingsdeskundige in te huren om zulke waardering (laat staan een jaarlijks terugkerende waardering ) te laten uitvoeren als zij er niet expliciet behoefte aan hebben.

Anderzijds, bestaat er bij o.m. zeer kleine ondernemingen weinig besef van de noodzaak om een taxatie (waardering) te laten uitvoeren.

De zes grote voordelen van een jaarlijkse waarderingsoefening zijn de volgende;

 1. Een grotere verantwoording en prestatiemeting van het management, vooral gericht op waardecreatie (aandeelhouderswaarde, waardestuwers, jaarlijkse budgetten, inzicht in de onderneming).
 2. Een verbeterde en alerte successieplanning.
 3. Het vermijden van geschillen tussen aandeelhouders, vooral gericht op de te gebruiken waarderingsmethoden.
 4. Een meer effectieve communicatie rond de strategie van waardecreatie.
 5. Een betere toegang tot diverse kredietvormen op basis van waarde creërende projecten (hefboomwerking).
 6. De uitbreiding van beleggingsmogelijkheden.  Een jaarlijkse waardering die duidelijk stelt dat een positieve trend in de waardecreatie wordt gerealiseerd, kan de onderneming in staat stellen de in waarde gestegen aandelen als munteenheid te gebruiken voor andere waardevolle transacties, zoals bv. acquisities.

De jaarlijkse waardering en het kostenplaatje?

Een jaarlijkse taxatie zal uiteraard meer kosten dan een éénmalige waardering (of om de paar jaar), maar de voordelen zoals hierboven beschreven zullen fungeren als een strategische bescherming voor uw vermogen.

Bron: Business Valuation Update, September 2013 Vol. 19 No 9,”Six Reasons why private firms need you to do an annual valuation”, pagina 15-16, Robert M. Clinger III.

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe bouwt u kennis op zoals Warren Buffett?

Iemand vroeg eens aan Warren Buffett hoe je een betere belegger kunt worden?

Buffett wees naar een stapel jaarverslagen en industrie vakbladen.

“Lees elke dag 500 pagina’s zoals deze,” zei hij.  “Dat is hoe kennis werkt.  Het bouwt en stapelt zichzelf op, zoals samengestelde interest.

Ieder van jullie kan dit doen, maar ik garandeer niet dat velen van jullie het zullen doen.

” Die laatste zin is het allerbelangrijkste”!

Bron: My Fool Daily, www.fool.com, “43 thoughts about investing and the economy”.

Geplaatst in Waarde Creatie

Hoe lang duurt het om uw onderneming te verkopen?

Uit een zeer recente BVR analyse van “Pratt’s Stats” (http://goo.gl/dFmtLJ) blijkt dat de tijd die nodig is om op de US markt een private (niet beursgenoteerde) onderneming te verkopen, gestegen is van 200 dagen naar 211 dagen .

Dit resultaat is gebaseerd op een onderzoek van circa 8.000 transacties, uitgevoerd tussen februari 1992 en eind 2011.

Een dergelijk onderzoek voor de Belgische markt op basis van de omvang van een gelijkaardige populatie is niet bekend, noch beschikbaar.

Niets laat ons vermoeden dat voor KMO’s minimaal ongeveer dezelfde transactietijden noodzakelijk zouden zijn!

De verhandelbaarheid (verkoop) van een onderneming is evenwel afhankelijk van diverse factoren, die wij bij één van onze volgende Blog bijdragen zullen toelichten.

Bron: BVWire September 11 (http://goo.gl/jPbl3h) , 2013, Issue #132-1.

Geplaatst in Waarde Creatie

Kan de DCF methode bij KMO waarderingen worden “gemanipuleerd”?

Zeer recent werd een arrest in de US gepubliceerd (zie de bronvermelding onderaan) en ook in een LinkedIn discussie groep geanalyseerd.  Hierbij nuanceerde ik het woord “manipulation” en verving ik het door “optimization”, want daarover gaat het hier tenslotte.

Een korte opfrissing: voor de berekening van de waarde van een onderneming kan beroep worden gedaan op 3 mogelijke methoden of benaderingen:

 1. de cost (asset based) approach,
 2. de market approach (o.m. de Guideline Company method) en
 3. de income approach op basis van de DCF (Discounted Cash Flow) methode, gebaseerd op toekomstige winstverwachtingen.

Wij beschikken in België niet of nauwelijks over publieke informatie van private aan- of verkoop transacties van KMOs, “market-based value indicators zoals beschikbaar in de US”, en gebruiken derhalve als meest legitieme en voor de hand liggende methode de DCF methode voor de bepaling van de ondernemingswaarde.

De DCF methode is evenwel afhankelijk van een groot aantal input variabelen, zeg maar veronderstellingen, die de waarde als uitkomst significant kunnen beïnvloeden.

Moraal van het verhaal: zorg ervoor dat al de gebruikte veronderstellingen worden gesubstantieerd en met credibele verklaringen worden onderbouwd en worden toegelicht.

Of al deze veronderstellingen in de prakijk correct worden toegepast, hangt af van de etische en professionele normen die door “waarderingsexperts” worden gehanteerd.  In dit verband argumenteerde Gary Trugman recent in een “BVWire” bericht van maart 2013 dat “I am rather disheartened at the fact that the courts are permitting experts to testify who are taking such poor positions that they not only lose in court, but more importantly, end up being written about in a manner that suggests the problem was with their methodology rather than their inputs”.

Bron: Bachrach Court, “The U.S. Bankruptcy Court comments on the discounted cash flow and experts’ reports”, NACVA 28/08/2013 http://quickreadbuzz.com & “In defence of the DCF Method”, Richard R. Conn in “The Value Examiner van May/June 2013 pages 12-15.

 

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Is het EBITDA of EBBADABADOO?

Het acroniem “EBITDA” wordt zeer vaak, trouwens te pas en te onpas, gehanteerd in de transactiewereld (bij koop, verkoop, reorganisaties, fusies & overnames, etc.).

Maar wat stelt dit acroniem uiteindelijk voor?  Vaak weet men het niet en dan wordt maar “EBBADABADOO” gemompeld.

Dit doet mij onwillekeurig terugdenken aan de tijd van “The Flinstones” en Fred’s eureka uitroep van “JABADABADOO”!

EBITDA is de Engelstalige geheimtaal afkorting van “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, in lekentaal beter bekend als “operationele geldstroom” (cash-flow).

Fred Flinstone wist evenwel van wanten en had hiervoor de uitgekiende steun en advies van zijn echtgenote “Wilmaaaaa” en zijn beste buren “Barney en Bettie”.  Heeft EBITDA dan te maken met alchemie of gewoon met basis logica?  Met basis logica dus.  Nu verder Fred Flinstone aan het woord, hit refresh!

EBITDA verwijst naar bedrijfseconomische inkomsten, onder de vorm van geldstromen (cash-flows), dus zonder de kosten verbonden aan de financiering van schulden (cost of funds, zonder de kosten verbonden aan investeringen (capital spending) en zonder belastingen (taxes).  Charlie Munger, Warren Buffet’s partner, definieerde dit eerder als “Earnings before Everything”.  EBITDA wordt dan EBE?

In de M&A (Mergers and Acquisitions) wereld wordt EBITDA vooral gebruikt als een financiële ratio of maatstaf om de geproduceerde EBITDA te verhouden tot bv. de lange termijn schulden (long-term debt).

Hoe hoger deze ratio, des te hoger de schuldgraad en dus des te hoger het aanwezige bedrijfsrisico.  Hoe lager de verhouding, hoe meer schuld aan boord kan worden genomen.

Bij bedrijfswaarderingen wordt EBITDA ook gebruikt als vuistregel (yardstick).  Zeer recente voorbeelden zijn (Bron: The Financial Times, London);

 • Loblaw (Canada) pays $12bn for pharmacy chain..The price values the pharmacy chain at 11.4 times its earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA).
 • Heineken boosted by Finnish drinks deal.  The deal’s 9.5 times 2012 enterprise value/ebitda is below the 13 times average for the global brewers but reflects Hartwall’s weaker position behind Carlsberg in Finland.
 • LVMH: the rabbit and the wolf.  Italy’s loss of its luxury goods makers (Loro Piana) is the French conglomerates’ gain.  The Italian cashmere brand in which LVHM has just invested €2bn for an 80 per cent stake.  Including debt, the enterprise value of €2.7bn values the Italian brand on 19 times this year’s earnings before interest, tax, depreciation and amortisation.  Granted that is steep when considering LVMH trades on a multiple of 10 times, and its peer group on 11 times.  Loro Piana’s closest peer, Brunello Cucinelli ,trades on an EV/ebitda multiple of 20 times.

Bron: NACVA: The National Association of Certified Valuators and Analysts,”Limitations of EBITDA as a Meaningful Financial Metric”.

Geplaatst in Geen categorie

Het gebruik van Acquisitie Multiples en EBITDA

Wanneer gebruikt u een multiple (veelvoud) als vuistregel bij een acquisitie en zo ja, welke en wat is de betekenis ervan?

Multiples worden bij acquisities vooral gehanteerd om het winst potentieel van de onderneming weer te geven.

Afhankelijk van de industriële sector worden hiervoor verscheidene invalshoeken gebruikt, zoals onder meer:

 1. de netto omzet,
 2. de gerealiseerde bruto marges,
 3. of ook de al dan niet “genormaliseerde” EBITDA (operationele geldstroom).

Voor al deze gevallen verwijzen deze gebruikte multiples naar het aantal jaren dat een potentiële koper redelijkerwijze mag verwachten om deze opbrengsten of geldstromen te kunnen realiseren en te mogen ontvangen. De perceptie van bedrijfsrisico (riskiness) speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Afhankelijk van de gewenste schuldgraad (verhouding van eigen vermogen en vreemd vermogen) en de gewenste EBITDA verhouding t.o.v. de totale schuld, worden markt multiples van 5 x EBITDA gebruikt.

Hogere multiples kunnen bekomen worden indien een aantal belangrijke factoren aanwezig zijn, o.m.:

 1. de schaalbaarheid (scalability) van het business model,
 2. de gehanteerde tactische ondernemingsstrategieën (sound strategies & tactical capabilities),
 3. de aanwezigheid van hefbomen (leverage) om het intellectueel kapitaal te exploiteren, en
 4. de aanwezigheid van synergie effecten.

De manier van presenteren van het winstpotentieel van de te acquireren onderneming is dus uitermate belangrijk en kan op de volgende manieren worden geaccentueerd:

 • situeer en begrijp vooral de bedrijfsrisico’s die de geldstromen kunnen beïnvloeden,
 • focus niet al te veel en al te lang op het gebruik van multiples via databanken, maar concentreer u in tegendeel vooral op elementen of strategiën die  het bedrijfsrisico kunnen verminderen (en dus de marktwaarde doen toenemen),
 • normaliseer de resultatenrekening en zorg voor de gewenste noodzakelijke onderbouw ervan,
 • deel uw inzichten over mogelijke synergie effecten.

Bron: Midas Nation/Midas Moments, “Rob Slee’s Comments on the Nation, 1 & 8 Juli 2013: “A Word on Acquisition Multiples” en “A Word on Presenting Benefit Streams“.

Geplaatst in Waarde Creatie

Business Valuations en “The US 2012-2013 Lower Middle Market” in Decline?

GF Data (www.gfdataresources.com) rapporteert dat de “deal activity”, die einde 2012 in de US werd waargenomen, zich niet heeft doorgezet in 2013. Weliswaar is het “deal volume” gedaald, maar dat de onderliggende waarderingen stabiel zijn gebleven. Voor het 1ste kwartaal van 2013 bedroegen de EBITDA multiples 5,9 – wat quasi ongewijzigd is t.o.v. het 4de kwartaal van 2012.

Uit de studie van GF Data blijkt nogmaals dat het waarderen geen wetenschap (science), noch een kunst (art) is, maar integendeel een mengeling van deze 2. Los van subjectieve elementen, zeer persoonlijke beoordelingen en inschattingen, blijken evenwel duidelijke “benchmarks” naar voren te komen.

Deze benchmarks worden hoofdzakelijk bepaald door industriële factoren en vooral de “deal size” van de transacties, in belangrijke mate beïnvloed door:

 1. de gerealiseerde EBITDA marge en
 2. de groei van de top line (revenue growth).

Nu blijkt, uit een aanvullend GF Data onderzoek, dat deze 2 benchmarks worden gecompleteerd met:

 • de kwaliteit van het management en
 • de mate waarbij “senior key managers” bij de onderneming geëngageerd blijven “post closing”.

Als onderdeel van de “secret sauce”, blijkt de kwaliteit van het management prijsbepalend te zijn en dus de doorslag te geven.

BRON: GF DATA, “Business Valuations in the Middle Market have not declined” en “Value This, Analyze That”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Ga voor Extreme Waarde!

Voeg “bedrijfswaarde” toe aan uw onderneming door hogere rendementen na te streven en de ondernemingsrisco’s te verlagen.

Waarde creatie is gebaseerd op 5 belangrijke principes.

 1. Focus op het business model van uw onderneming.
 2. Ontwikkel recurrente inkomsten stromen.
 3. Werk aan de kwaliteit en aan de interne controle op alle niveaus.
 4. Verhoog de transparantie van gans uw bedrijf.
 5. Optimaliseer uw business processen.

Micro ondernemingen worden door de markt, op basis van multiples, gewaardeerd  op EBITDA multiples van 2 à 3, terwijl iets grotere KMO ondernemingen een marktwaarde hebben van 4 à 8 maal de EBITDA.

Streeft u een hogere ondernemingswaarde na voor uw onderneming, pas dan deze vijf principes toe.

 

BRON: MidasMoments, “Rob Slee’s Comments on the Nation”, 27 mei 2013, http://www.midasnation.com/index.php?section=voices&content=midasmoments.

 

Geplaatst in Waarde Creatie

De bedoeling en het nut van een intern “Vendor Due Diligence”?

Vooraleer te beslissen tot zowel de aankoop als de verkoop van een onderneming, dient vaak vooraf een zogenaamd “boekenonderzoek” te worden voorbereid en te worden uitgevoerd.

Zulk onderzoek bestaat uit diverse mogelijke vormen en benaderingen, onder meer een juridischoperationeelcommercieelfinancieel en milieu technisch onderzoek, etc.

Het boekenonderzoek vergt een goede organisatie en een grondige voorbereiding, waarbij in toenemende mate wordt beroep gedaan op een “virtual data room”.

Bij de verkoop van een onderneming spreekt men dan van een “sell side” of een “vendor due diligence”, in de Angelsaksische landen beter bekend als een “reverse due diligence”.

Bij een “vendor due diligence” dienen vooraf een aantal essentiële strategische beslissingen te worden genomen.

Meer en meer trouwens wordt zulk boekenonderzoek intern uitgevoerd met de bedoeling om de interne kwaliteitsprocedures van de onderneming te evalueren en eventueel aan te scherpen.

Noteer evenwel dat zulk onderzoek niet de bedoeling heeft om te “attesteren”.

Bron: Baker Tilly “Preparing your business for sale” & PICPA (Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants)/James Caruso “Reverse Due Diligence”

Geplaatst in Geen categorie

Argos Mid-Market EBITDA Index stabiel op 6,3x

De Argos Mid-Market Index (http://www.argos-soditic.com/en/) voor het 4de trimester van 2012 werd onlangs gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20121231.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met 2011 zijn de marktwaarden met 18% gedaald.

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research.

Geplaatst in Business planning

IMF Vooruitzichten voor 2013

Zowel bij het opstellen van begrotingen, als bij business plans en dus uiteindelijk ook voor het beoordelen van cash flow projecties (geldstromen) bij de waardering van ondernemingen, is het “in de toekomst kijken” van optisch groot belang.

Het IMF publiceerde zeer onlangs zijn “Fiscal Monitor”, vrij te downloaden op http://tinyurl.com/bw6awum.

Gebruik vooral de zoekfunctie van uw pdf lezer om in te zoemen op de diverse regio’s en landen.

Ook de “Financial Times” commentarieert in een artikel dit rapport, zie “IMF cuts 2013 global economic outlook“.

Dus CAVEAT!

Bron: World Economic and Financial Surveys, Fiscal Monitor, April 2013, Fiscal Adjustments in an Uncertain  World.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen voor de 21ste eeuw

Voor het bepalen van de “waarde” van een onderneming wordt nog steeds traditioneel rekening gehouden met cijfergegevens of prestaties uit het recente verleden.

Zowel de macro- als de micro economische omgeving en omstandigheden wijzigen evenwel drastisch: zowel politiek, financieel, economisch als sociologisch.

Tijd dus om het geweer van schouder te veranderen.

De kern van een goede waardering is immers gebaseerd op het “in de toekomst kijken“. Hiervoor dient meer dan ooit een aangepaste “gereedschapskist” te worden gebruikt.

Vaak worden slechts vuistregels gebruikt, zoals een EBITDA multiple of een koers-winst verhouding (P/E genoemd in het jargon, let wel dat het dan hier niet over “waarde” gaat maar over “prijs”).

Deze vuistregels kunnen nog steeds als “toets” worden gehanteerd, maar moeten bij voorkeur ondersteund worden (als benchmarking) door een grondige en gesofistikeerde analyse van de beschikbare vrije geldstromen (free cash flows).

Hiervoor dient beroep gedaan te worden op zowel interne- als externe bronnen, analyses en onderzoeken, zodat bedrijfsprocessen goed in kaart worden gezet, zoals:

 1. wat is de kern van het business model?
 2. hoe ontstaan en evolueren de geldstromen?
 3. welke nieuwe investeringen zijn noodzakelijk en wenselijk?
 4. hoe evolueert het werkkapitaal?
 5. etc.

Conclusie: uiteraard zijn al deze analyses afhankelijk van de omvang van de te waarderen onderneming en van de bedrijfstak of industrie waarin de onderneming werkzaam in is.

Bron: Caveat Emptor: “Business Valuation in a 21st-Century Economy, VentureCapital.org 2013.

Geplaatst in Waarde Creatie

De beurzen stijgen weer!

De Dow Jones Industrial Average noteerde gisteren op een recordhoogte van 14.447,29 punten, zie ook http://tinyurl.com/3pz4gm.

Een eventuele beursgang wordt aldus bepaald door een beslissing over de financieringskeuze van de onderneming.

De Franse Corporate Finance Newssite “Vernimmen” belichtte in de nieuwsbrief van de maand februari 2013 (http://tinyurl.com/c2l7nas) de financieringskeuze van ondernemingen met de vraag “Choix de financement: une question de caractère?”.

Hieruit blijkt dat de individuele psychologische karaktertrekken van CEO’s deels hun financieringsvoorkeuren bepalen.

Een vreemde vaststelling bij dit fenomeen is dat een aantal ondernemingen systematisch te veel met schulden gefinancierd worden, terwijl andere systematisch ondergekapitaliseerd zijn.

Uit deze studie (zie de bronvermeldingen onderaan) blijkt dat drie belangrijke elementen deze karaktertrekken voor de financieringskeuze bepalen:

 • een overmatige houding van zelfzekerheid
 • een risicoschuwe instelling
 • een agressieve houding en benadering

De zelfzekere houding geeft vaak aanleiding tot het aanwenden van vreemde middelen in de plaats van het aanwenden van eigen vermogen van de onderneming.

Bij een risico averse houding daarentegen worden schulden vermeden, wat neerkomt op het negeren van de fiscale hefboom werking die aftrekbare intresten kunnen hebben.

Een agressieve houding verbergt vaak een militair verleden of militaristische instelling, waarbij het nemen van risico’s met de realisatie van succes wordt gelijkgesteld.

Ongeveer dezelfde conclusies kunnen worden vastgesteld bij ondernemers die over acquisities beslissen.

 

Bron: Overconfidence and Early-life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies – Ulrike Malmendier, Geoffrey Tate and Jon Yan & Who Makes Acquisitions, CEO Overconfidence and The Market’s Reaction – Ulrike Malmendier and Geoffrey Tate.

 

Geplaatst in Bedrijfswaardering

Pepperdine Private Capital Projects & the Cost of Capital

Sinds een aantal jaren organiseert de “Pepperdine University” onder leiding van Dr. John K. Paglia een unieke rondvraag (survey) om te peilen naar de vermogenskostenvoet (rendementen) van diverse beschikbare financieringsvormen voor private (dus niet-beursgenoteerde) ondernemingen en transacties.

Het “2013 Capital Markets Report” is nu beschikbaar (ongeveer 90 pagina’s) en kan vrij geconsulteerd worden op http://tinyurl.com/cayk9ns.

Voor 2013 gaven de deelnemers aan deze survey aan dat:

 • de algemene economische onzekerheid,
 • het gebrek aan politieke stabiliteit,
 • het gebrek aan fiscale stabiliteit ,
 • de krappe beschikbaarheid van kapitaal en
 • de onzekere toekomst perspectieven,

momenteel de belangrijkste negatieve factoren zijn om te komen tot een duurzame heropleving van de economie.

Interessant zijn de gehanteerde technieken bij de waardering van ondernemingen, met als belangrijkste methoden:

 • het gebruik van vuistregels (markt multiples) voor 25%,
 • het gebruik van vergelijkbare markt transacties (market analysis) voor 23%
 • de toepassing van de DCF methode (discounted cash flow) voor 17%.
 • de overige technieken en methoden kwamen uit op circa 35%.

Op pagina 5 van dit rapport wordt een overzicht van de bekomen resultaten weergegeven van de gewenste rendementen van de vermogenskostenvoeten.

Lees ook: meer theoretische en academische diepgang rond het “Private Capital” concept kan teruggevonden worden in het uitstekend boek van de grondlegger ervan, Rob Slee “Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests”, ook beschikbaar op http://tinyurl.com/clsuh5m.

 

Bron: 2013 Private Capital Markets, Pepperdine University, “The Private Capital Markets Projects, Dr. John K. Paglia.

 

Geplaatst in Geen categorie

Pitchbook Deal Multiples voor 2012

PITCHBOOK is dé US referentie voor research en databasebeheer voor transacties van private equity en venture capital, zie ook www.pitchbook.com.

Per kwartaal publiceert Pitchbook rapporten over de prijzen (niet te verwarren met waarden) gerealiseerd in een aantal publieke en private transacties.

Het verslag over het eerste kwartaal van 2013 rapporteert over Private Equity (PE) deal multiples voor 2012.

Een overzicht op “mediaan” basis.

 1. Een EBITDA multiple voor alle deals van x 6.0.
 2. Een revenue (omzet) multiple voor alle deals van x 1,2.
 3. De schuld/eigen vermogen verhouding (debt/equity) voor alle deals = een schuld percentage van 56% (dus quasi een 60/40 verhouding).
 4. De gemiddelde tijd om een deal te realiseren is ongeveer 17 weken (dus ruim 4 maanden).

Conclusie: voor een EU tegenhanger kan best gewerkt worden met  de website http://www.argos-soditic.com/fr/actualites/index.html, waaruit blijkt dat de EBITDA deal multiple zich rond 6,3 situeert per het 3de kwartaal 2012, met een dalende tendens bovendien voor 2012.

Geplaatst in Geen categorie

Price is what you pay, Value is what you get!

Deze uitspraak komt van het “Orakel van Omaha”, Warren Buffet dus.

Ten einde een succesvolle M&A transactie te kunnen realiseren, dient een “acquisitie premie” te worden betaald. Het is de taak van de verkoper(s) om de gewenste verkoopprijs gedetailleerd te onderbouwen en de meest aangewezen koper(s) hiervan te overtuigen.

Wie is of zijn de voor de hand liggende koper(s)?

Minimaal dient hij of zij aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 1. Potentiële koper(s) met een synergetische band.
 2. Potentiële koper(s) met unieke bekwaamheden of know how.

Op basis van deze 2 potentiële synergiën ontstaan de volgende “waarde genererende factoren”;

 • De verbetering van de operationele resultaten.
 • Het verwerven van specifieke bijkomende vaardigheden.
 • Het wegnemen van overtollige marktcapaciteit & volumes.
 • Het openen van nieuwe markten.
 • Het consolideren van bestaande markten.

Dan pas kan een succesvolle M&A transactie worden gerealiseerd, dus door een “psycholoog” gerealiseerd!

Bron: The Key to M&A Success: validate the value of the acquisition to the buyer, The Value Examiner, July/August 2012

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een les in waardecreatie in 7 stappen

Dat het nu om beursgenoteerde, dan wel KMO ondernemingen gaat, de waardecreatie problematiek is dezelfde.

Een overzicht en een aantal praktische stappen.

 1. Blijf op waardecreatie focussen o.m. door uw industrie en industrie sector en concurrenten te bestuderen en op te volgen, vooral vanuit mini- en macro economisch oogpunt, elimineer daarbij werkzaamheden met een lage “niet-synergetische” waarde creatie en optimaliseer de resterende hoge(re) waarde creërende handelingen.
 2. Cash is King. Analyseer en optimaliseer de geldstroom (cash flow) van uw onderneming. Focus vooral op de zogenaamde “cash conversion cycle”, waarbij de nadruk ligt op debiteuren- en crediteuren beheer, optimale voorraad posities en het onderzoek en beheersen van algemene (vaste) kosten. Pas het principe van “zero base budgetting” toe voor het onder controle houden van uw vaste kosten op basis van een indeling in “must have”, “smart to have” en “nice to have”.
 3. Time is Money. Versnel de cash flow en verhoog de geldstroom met als “mantra” de versnelde afbouw van de schuldpositie van uw onderneming.
 4. Focus strategisch en voor de lange termijn. Beheer en beheers uw onderneming alsof private investeerders (zgn. private equity) in uw onderneming hebben geïnvesteerd. Pas de principes van cash is king en time is money toe en zorg ervoor dat uw geïnvesteerd vermogen op maximaal 10 jaar wordt terugbetaald of vergoed.
 5. Bouw aan uw management & business unit team. Een sterk en effectief leiderschap is kritisch voor het succesvol ondernemen. “Talent Management” is hierbij van groot belang. Verwijder en vervang managers met een lage performantie graad. Pas het principe toe van “do more with less”.
 6. Betaal salarissen op basis van prestaties. Stel ambitieuse en realistische doelen op en beloon succes bij het behalen van deze doelstellingen. Werk aan een variabel systeem van vergoedingen en bonussen. Creëer een “winnersmentaliteit”, stimuleer succes en beloon talent.
 7. Focus op en werk aan bedrijfseigen KPI’s (sleutelindicatoren).

Bron: Strategy + Business, a Booz & Co publication “Seven Value Creation Lessons from Private Equity”.

Geplaatst in Geen categorie

Welke vragen stelt u als geïnteresseerde koper aan de verkoper(s)?

U wenst een bestaande onderneming over te nemen?

Na een grondige voorbereiding maakt u een eerste afspraak en ontmoet u de verkoper(s).

De volgende 5 vragen zullen u beslist helpen bij het maken van de juiste keuze.

 1. Wanneer heeft de verkoper beslist om zijn (haar) onderneming te verkopen?
 2. Hoe heeft de verkoper zijn (haar) vraagprijs bepaald en welke waarderingsmethode(n) werd hiervoor gebruikt?
 3. Wat verwacht de verkoper van de verkoop van zijn (haar) onderneming?
 4. Hoe ziet de verkoper de toekomstige groei van zijn (haar) onderneming?
 5. Zal de verkoper een “niet concurrentiebeding” clausule aanvaarden?

Bron: Inc. Magazine “5 Must-Ask questions for business buyers”