Geplaatst in Waarderen van Ondernemingen

Bedrijfswaardering … en dan de rest!

Veelal gaan bedrijfswaardering en aanverwante specialismen over technische kennis en spijtig genoeg zeker niet over de manier waarop u deze specifieke kennis aan de man (klant) kunt brengen, … marketing dus.

Los van het feit dat kwaliteit bij dienstverlening steeds voorop gaat, wint menselijke interactie, communicatie en networking steeds meer aan belang in deze barre economische tijden.

Hiervoor zijn nu gelukkig genoeg tools en middelen beschikbaar gekomen.

Voor bedrijfswaardeerders is er eindelijk een unieke opleiding beschikbaar, die reeds sinds begin januari van dit jaar loopt.  De wel toepasselijke benaming ervan: “Practice Builder Academy”, surf hiervoor naar “http://www.practicebuilderacademy.com”.

Hierbij vormen menselijke  interactie en communicatie het codewoord op basis van regelmatige webinars en bijkomende bonus trainingsessies.

Alsof dit allemaal nog niet verhelderend genoeg is, worden bonus sessies aangereikt met illustere sprekers zoals o.m. Chris Mercer van “Mercer Capital”, zie www.mercercapital.com.

Ook Derek Coburn komt aan het woord.  Derek is de auteur van “Networking is not Working”, surf naar zijn Youtube interview op http://goo.gl/moqlRk en naar zijn recent boek op http://goo.gl/7TalbS.

Zullen wij samen de networking “PRINS” opzoeken (“On meeting a Prince”)?

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Free Cash Flow, Geldstroom, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Eerst was er CAPM, dan BUM en nu eindelijk IPCPL & IPCPM

Bij bedrijfswaardering voor KMOs (MKB in Nederland) weten de meesten onderhand wel dat de toepassing van CAPM en BUM zich rustig naar de uitgang kunnen begeven en nu beter kunnen worden weggelaten en vergeten.

De CAPM (Capital Asset Pricing Model) methode is immers gebaseerd:

 • op een efficiënte markt (met een ideale en constante eigen/vreemd vermogen verhouding),
 • op relevante marktinformatie die blijkbaar voor iedereen beschikbaar is,
 • op vreemd vermogen dat altijd verkrijgbaar is tegen een gangbare risicovrije rentevoet,
 • en op de toevoeging van een bèta correctie (let op: die op basis van koersen, dus prijzen, wordt gemeten).

De BUM (Build-Up methode), die noodzakelijk is om een risico opslag te bepalen, als alternatief op de Bèta correctie, noodzaakt daarentegen minstens een SWOT analyse om vast te stellen hoe onafhankelijk een onderneming haar beleid kan uitvoeren en daardoor de stabiliteit van haar geldstromen kan hardmaken.

Professor Aswath Damodaran vat het gebruik van de BUM benadering kernachtig samen, het is “a recipe for disaster”.

Deze twee methoden zijn dus voor KMO bedrijfswaarderingen uiterst subjectief en zeker niet geschikt voor private familiale ondernemingen en private kapitaalmarkten.

Tijd dus om naar iets nieuws te kijken!

Deze nieuwigheid is de zogenaamde IPCPL (Implied Private Company Pricing Line) en de daarop gebaseerde IPCPM (Implied Private Company Pricing Model).

Zowel de IPCPL als de IPCPM benaderingen zijn gebaseerd op markttransacties.

Voor geïnteresseerden, hierover meer in een volgende Blog bijdrage.

 

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Met succes een professionele praktijk uitbouwen gericht op “Bedrijfswaardering”

Op 21 januari eerstkomend start “The Practice Builder Academy” met een 12 maanden durend opleidingsprogramma voor het opzetten en uitbouwen van een professioneel kantoor gericht op de “Waardering van Ondernemingen“.

Zie hiervoor de introductie op www.practicebuilderacademy.com.  De mindmap van de allereerste les/webinar treft u in bijlage aan.  Voorlopig althans, ben ik de enige Europese deelnemer.

Hierna het overzicht van een aantal saillante topics die zullen behandeld worden:

 1. Bringing in new clients
 2. Client retention
 3. Fee pressure
 4. Pricing of services
 5. Firm differentiation through services
 6. Why efforts are missing the mark
 7. Why marketing doen’t lead to revenue

Ik hou jullie verder op de hoogte!

Johan

Johan P. de Mey
Valueplan.me: 
waardering en financiering van KMO ondernemingen

Website/Blog www.valueplan.me – LinkedIn: www.linkedin.com/in/johandemey

Mob  +32 475 248 191 • Email  valueplanme@icloud.com

Met passie en talent bouwen wij aan de bescherming en de verdediging van de waarde uw onderneming of project.

Laying the Foundation

Geplaatst in Waarde Creatie

International Valuation Standards (IVS)

Het doel van de International Valuation Standards (http://www.ivsc.org) is om de transparantie over de kennis van de waardering van ondernemingen te verhogen en de diversiteit bij de gebruikte invalshoeken in de praktijk te verminderen.

De aandacht van de IVSC Standards Board werd inderdaad gevestigd op het feit dat bij de opkomst van de verplichting om kredietrisico’s bij de waardering van activa en passiva te kwantificeren, aanzienlijke inconsistenties werden vastgesteld.

Derhalve besloot de Raad een project op te zetten om deze problemen te analyseren en algemeen aanvaarde benaderingen en principes vast te stellen voor het opstellen van de nodige aanpassingen.

Hiervoor werden zeer onlangs 2 ED (exposure drafts) gepubliceerd, met name:

 1. Credit and Debit Valuation Adjustments, en
 2. Illustrative Examples, Chapter 1 – Bases of Value.

Zeer aanbevolen vakliteratuur!

Geplaatst in Waarde Creatie

De waarde van een accountantskantoor en … anderen, maar kijk eens eerst goed onder de motorkap …

Niet alleen de accounting industrie als geheel ondergaat grote veranderingen.  Zeker in de USA, maar ik vermoed ook in België en Nederland.  Ik ben er trouwens haast zeker van. Niet akkoord?  Dan verneem ik graag uw commentaar en bevindingen via dit forum.

Deze veranderingen zijn trouwens evenzeer op onze KMOs (MKB in Nederland) van toepassing, onder meer onder druk van de pensionering van de zogenaamde “Baby Boomers” (geboortegolf).

Ik voeg er in één bewering aan toe dat ook de transitie van een 2D wereld naar een 3D omgeving hier duidelijk niet vreemd aan is, zie hiervoor onze Blog bijdrage.

Het Amerikaanse “Journal of Accountancy” (http://goo.gl/FG9ROu) heeft dit algemene en bijzondere fenomeen zeer recent gecommentarieerd.

Als samenvattende conclusie stelt deze publicatie vast dat de groep Baby Boomers in de meeste kantoren leidinggevend zijn en dat bovendien verrassend genoeg geen ondertekende successie overeenkomsten of continuïteitsplannen voorhanden zijn.  Opnieuw, is dit een bekend en parallel lopend fenomeen bij onze KMO ondernemingen.

Zij constateren naast deze vreemde vaststellingen dat de waarde van een accountantskantoor bepaald wordt afhankelijk of het een “externe verkoop” dan wel een zogenaamde “interne verkoop” of overdracht gaat.

Bij een externe verkoop somt de Journal of Accountancy 4 belangrijke specifieke waardebepalende factoren op.  Ik vat samen.

 1. Cash voorschotten: liggen tussen helemaal geen voorschot tot maximaal 20%.
 2. Het behoud van het niveau van eerder gerealiseerde declaraties en opdrachten (client retention & fees collected).
 3. De normale (eventueel genormaliseerde) winstgevendheid van het kantoor.
 4. De looptijd van de overeengekomen uitbetaling (gemiddeld tussen 3 à 10 jaar).

Wat de waardering van deze externe deals betreft, baseren de auteurs van dit artikel zich op hun ervaring van meer dan 900 deals over een periode van 24 jaren en concluderen hierbij dat deals gerealiseerd worden aan een multiple van circa 1 à 1,25 maal de gerealiseerde omzetten.

Deze multiple is eerder een “prijs” oordeel eerder dan een “waarde” vaststelling.  Dus let op!  Zoals ik in mijn vorig blog bericht poneerde “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Waardering van ondernemingen: tussen theorie en praktijk: een stand van zaken

Bedrijfswaardering is een bijzonder complexe materie, die per definitie nooit een “exacte of juiste” uitspraak oplevert.

Het waarderingsproces resulteert immers enkel en alleen in de onderbouwde uiting door een waarderingsdeskundige van een “opinie”, dit is algemeen bekend.

Denk hierbij maar enkel aan de noodzakelijke parameters om de WACC (de gemiddelde gewogen kostenvoet) te kunnen berekenen.  Ook aan de te hanteren hypotheses voor het berekenen van de eindwaarde (terminal value), zoals macro-economische- en sectoriële vooruitzichten en lange termijn groeiverwachtingen.

Recentelijk hebben de professoren Frank Bancel en Usha Mittoo hierover een Europees onderzoek uitgevoerd (“Analyse Financière”, Juillet-Août-Septembre 2013, No 48).

Zij kwamen tot de conclusie dat de bestaande en onderwezen waarderingsmodellen weliswaar wijd verbreid zijn en er unanimiteit bestaat omtrent het gebruik ervan, maar dat er absoluut geen eenstemmigheid bestaat bij het gebruik van de diverse individuele parameters.

Zij besluiten aldus met de ludieke slagzin “kijk maar eens eerst goed onder de motorkap”.

Een beperkte greep uit de conclusies van hun studie:

 • WACC wordt door 87% van de deskundigen gebruikt,
 • 60% gebruikt een vast discontopercentage in de horizon periode,
 • er is geen eensgezindheid omtrent de debt/equity verhouding, 40% gebruikt een vaste markt verhouding in de horizon periode,
 • voor het bepalen van de risico vrije rentevoet wordt de voorkeur gegeven aan 10-jaarse  staatsobligaties,
 • de gebruikte risicopremie varieert van 4,8% tot 5,8%,
 • 58% verhoogt de risicopremie met o.m. een “small firm premium” en een landenrisico premie,
 • voor het bepalen van de eindwaarde van de free cash flows wordt hoofdzakelijk gewerkt met één groeivoet, terwijl een minderheid werkt met de methode van de “cash flow fade”.
Geplaatst in Waarde Creatie

BLOCKBUSTER CHRISTMAS MOVIE, starring Johnny Thijs as CEO

Tijdens een stormachtige winterdag, ergens in de maand december, verloor een gerespecteerd beursgenoteerd aandeel plots 3% van haar beurswaarde.

Wij vernamen dat, na consultatie van haar aandeelhouders en personeelsleden, de raad van bestuur besliste om haar CEO hals over kop te laten vertrekken, zeer tot ongenoegen van een aantal “captains of industry”.

Dit plotse vertrek leest als een boeiende stomme film. Vragen die hierbij opkwamen zijn:

 • wie waren de spelers?
 • was het acteertalent van deze spelers boeiend genoeg?
 • was het scenarioverloop van de film realistisch genoeg?
 • hoe gaat de film eindigen?
 • zal deze film een breed publiek kunnen aanspreken en een kaskraker worden?

Internationale headhunters werden met bekwame spoed ingeschakeld om een ideaal profiel van de nieuwe CEO, als hoofdrolspeler, in een nieuwe film op te stellen.

Deze shortlist van vrome wensen kwam door een gunstige zuiderwind op onze redactie terecht.

Wij geven hierna de inhoud ervan weer, onder de vorm van een ingekort persbericht.

 1. Kan het ideaal filmscenario geënt zijn op een voorspelbaar marktpotentieel?
 2. Heeft het team dat deze film in goede banen zal leiden, zijn sporen hebben verdiend en staat het onder leiding van een zeer bekwame CEO?
 3. Hebben de filmmakers reeds geld verdiend met hun eerdere producties?
 4. Zijn deze filmmakers bekwaam en ondernemend genoeg om het business filmmodel verder te ontwikkelen tot een winstgevende onderneming?
 5. Werd de nodige aandacht geschonken aan een exit scenario voor deze onderneming en haar aandeelhouders?

Disclaimer: dit artikel is zuiver op fictie gebaseerd.  Elke verwijzing naar personen is louter toevallig. Ik ken u niet. Bent u het niet eens met dit artikel, stop dan met lezen.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen

Recent namen wij als overname- en waarderingsdeskundige deel aan een panel discussie samen met een aantal collega financiële experten, georganiseerd door KMO-Insider.

Zie het artikel in bijlage KMO-Insider – Panel Finance.pdf

Naar aanleiding van deze boeiende en zeer verhelderende samenkomst, hebben wij vooral de nadruk gelegd op :

 • de macro-economische aspecten van een mogelijke relance,
 • de nood aan professionele financiële begeleiding van en aan KMOs,
 • de behoefte aan een financiële cash flow (geldstroom) planning van deze KMOs,
 • een betere en aangepaste industrie kennis door banken,
 • meer professionalisme van banken tegonover KMOs en vice versa.

In januari 2014 nemen wij weerom deel als deskundige aan een ander panel gesprek, ditmaal met als onderwerp “De overname problematiek en familiale ondernemingen”.

Wij houden u op de hoogte!

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Kan ik door te dromen een KMO waarderen?

Bij KMOs wordt de techniek en de methodiek van bedrijfswaardering zeer vaak verkeerdelijk begrepen èn toegepast, terwijl de onderhandelende partijen zeker niet met waarde bezig zijn maar integendeel met de vaststelling van de prijs.

Waarde en prijs zijn twee totaal afwijkende begrippen en vaststellingen. Deze vaststelling is als het ware “een open deur intrappen”.

De meest aangewezen en theoretisch juiste benadering bij de waardering van een onderneming is gebaseerd op de toepassing van de DCF (discounted cash flow) methode. Lees en analyseer hiervoor mijn eerdere Blog bijdragen.

Voor de praktische toepassing van de DCF methodiek beginnen veel KMO-ers dan meestal te zweten, te tandenknarsen en vooral te mekkeren, argumenterend dat het inschatten van rendementseisen en potentiële groei toch niet mogelijk zouden zijn. Bovendien wordt er vlugjes aan toegevoegd dat inschattingen in deze barre crisistijden toch niet betrouwbaar zouden zijn.

Tijd dus om wat intellectueel tegengas te geven en het over waarde en betrouwbaarheid te hebben.

 1. Stel, dat ik u een biljet van 100 EURO overhandig. Bent u het dan met mij eens dat de betrouwbare handelswaarde ervan 100 is? Ja of neen? Een logisch antwoord zou JA zijn, tenzij u halsstarrig zou blijven beweren dat de EURO een gigantisch bedrog is en totaal geen blijvende handelswaarde zou hebben, dus een fata morgana.
 2. Stel dat ik u als tegenprestatie voor een bepaalde dienst vergoed met 100 aandelen van een relatief jong start-up bedrijf, dat bovendien verlieslatend is en dat tracht zaken te doen in een zeer onzekere macro-economische omgeving. Zou u dan deze vergoeding aanvaarden? Ja of neen? Indien uw antwoord NEEN zou zijn, vertel ik u erbij dat het over 100 aandelen Twitter gaat. Zou u dan alsnog deze vergoeding niet aanvaarden?

Vraag: hoe werden deze TWITTER aandelen naar aanleiding van de recente beursgang gewaardeerd (cf. IPO) of na de beursgang ervan verhandeld?

Na de beursgang is easy en voor de hand liggend, daar speelt immers de logica (of onlogica) van de publieke markten.

Vooraleer tot de beursgang (IPO) en de mogelijke waarde ervan werd beslist, hebben een aantal partijen “gedroomd”.

Deze dromen gebeurden in een speciale kamer, die ik gemakshalve de “Dreaming Room” zal noemen.

In deze droom kamer werd door de aanwezige(n) luidop gedroomd o.m. over het business concept, de regionale en internationale verspreiding en gebruik, de potentiële marktaandelen, de concurrenten, de doorbraak van mobiele tools en platformen, mogelijke overnames, research en development uitgaven, etc. Het resultaat was een succesvolle beursgang, zoals u hebt kunnen merkten. Zou u vandaag nog steeds aandelen Twitter weigeren als vergoeding?

Indien uw antwoord JA zou zijn, heb ik een “gouden tip” voor u en uw team = “begin te dromen”. Pas dit toe bij het opstellen van uw business plan en zeker ook bij de waardering van uw onderneming.

In deze “droom kamer” denkt u na over de visie die u hebt voor uw onderneming, u visualiseert als het ware uw droom, vb. u wil een drukkerij activiteit beginnen of overnemen: waarom wenst u dit te doen, wie heeft er baat bij, wat gaat deze activiteit betekenen voor u en uw medewerkers, etc. Pas nadat u deze gevisualiseerde droom hebt gezien en begrepen, kunt u overgaan tot het uitschrijven van uw strategisch concept.

De manier van denken en aanvoelen, dus uw houding, van deze droom zal het succesvol verschil uitmaken.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Nieuw boek “16 Waarde-verhogende tips voor KMOs”

Eindelijk komt ons nieuw boek begin volgend jaar uit.

Wij hebben gemakshalve gekozen voor het iBooks formaat, zodat apparaten onder het iOS platform (Mac OS, iPhone & Ipad) dit zullen kunnen visualiseren.

Ook zal een pdf versie ter beschikking worden gesteld.

Alternatieven lees ik graag.

Rock on!

Johan

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Argos Mid-Market EBITDA Index met 6,7x stabiel gebleven

De Argos Mid-Market Index voor het 3de trimester van 2013 werd vandaag gepubliceerd.

Lees de bijlage op: Argos Mid-Market 20130930.

Deze index, vastgesteld op basis van de EV/EBITDA mediaan multiple, geeft de evolutie van de marktwaarde weer van niet genoteerde Europese ondernemingen.

In vergelijking met het 2de kwartaal van 2013 zijn deze marktwaarden stabiel gebleven.

 

Bron: Argos-Soditic & Epsilon Research (http://www.argos-soditic.com/en/).

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Het waarderen van cyclische KMO bedrijven

Bedrijven die werkzaam zijn in bepaalde cyclische bedrijfstakken of sectoren (zoals bv. luchtvaart, staal, papier, etc.), zijn zeer vaak onderhevig aan sterke schommelingen in winstgevendheid en in cash flow predictie.

Het correct bepalen van de “economische waarde” van zulke bedrijven is dan een zeer moeilijke klus geworden.

Zonder noodzakelijkerwijze “cyclisch” te zijn, beantwoorden vele KMO bedrijven ook aan deze vaststellingen.

In de KMO praktijk wordt dan vaak overgegaan tot het lukraak gebruik van een groot aantal “folkloristische” en “niet gefundeerde” methoden zoals Lehman, Schmalenbach en andere, die eerder prijs- dan wel waardebepalend zijn, en die aldus professioneel kant noch wal raken!

De ideale oplossing hiervoor integendeel is het hanteren van een “gemodifieerd” discounted cash flow (“DCF”)-model in een 2 (of meer) scenario modellen of stappen;

 1. Een model waarbij een “normale bedrijfscyclus”- scenario wordt gebruikt met informatie over eerdere cycli en waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de lange termijn “genormalizeerde” trendlijn van bedrijfswinst, cash flow, en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit scenario is dus gebaseerd op de “lange term cash flow trendlijn”.
 2. Een “nieuw trend-line scenario” op basis van recente bedrijfsprestaties en weerom gefocust op de lange termijn.
 3. De beide scenarios moeten rekening houden met factoren zoals de groei van de vraag, de technologische veranderingen die van invloed kunnen zijn op het evenwicht tussen vraag en aanbod en de toetreding tot of het verlaten van bedrijven in de industrie (cf. 5 Forces Porter analyse).
 4. Aan deze benaderingen en uitkomsten dient vervolgens een gewicht te worden toegekend op basis van gefundeerde “probabilities” (o.m. concurrentie-, markt- en industrie kennis).

BRON: Valuing Cyclical companies, McKinsey Quarterly, Marco de Heer and Timothy M. Koller.

Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Van 16 naar 119 te vermijden fouten bij het Waarderen van Ondernemingen

In een vorig Blog bericht vermeldde ik dat België geen ernstige en grondige vakopleiding voor financiële waarderingsspecialisten heeft, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

Iedereen kan nu vaststellen dat België eens te meer en traditioneel zwaar achterop hinkt?

Hierbij volgen de overige pijnpunten (6 tot en met 16) en commentaren die het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen” publiceerde.

 1. Geen of onvoldoend gemotiveerde verantwoording van de gebruikte disconto percentages of kapitalisatieratio’s.
 2. Geen vermelding van de gebruikte “guideline company” data.
 3. Onvoldoend inlevingsvermogen in het te waarderen dossier: “failure to think as investor”.
 4. Gebrek aan onafhankelijkheid.
 5. Onjuiste industriële verwijzing of typologie van de te waarderen onderneming (“classification” en bv. het gebruik van de juiste SIC code).
 6. Inconsistente opbouw en verantwoording van het waarderingsverslag en de conclusies ervan.
 7. Onvoldoende toelichtingen en verantwoordingen bij de gebruikte veronderstellingen (assumpties) en definities.
 8. Ongepaste verwijzing naar hypothetische transacties.
 9. Ongebruikelijk en ongepast gebruik van het werk van andere collega’s (waarderingsdeskundigen).
 10. Het steunen op irrelevante rapporten, documenten en onderzoeksresultaten.
 11. Het gewoon “lukraak” uitkiezen en gebruik van “valuation multiples”.

Eén van de schrijvers van dit artikel L. Paul Hood Jr. heeft over dit onderwerp ook een boek uitgebracht “A Reviewer’s Handbook to Business Valuation – Practical Guidance to the Use and Abuse of a Business Appraisal”.

Mochten de bovenvermelde 16 “Te vermijden fouten” u toch nog onvoldoende overtuigen, bezorg ik jullie in bijlage de relatief recente paper (januari 2013) van Pablo Fernandez over dit onderwerp “119 Common Errors in Company Valuation” … werk aan de winkel! … dus “bedrijfswaardering” is dan toch een (zwaar onderschat) “vak”? 22. 20130129 119 Common Errors in Company Valuations

BRON: Artikel op basis van “The Value Examiner”, July/August 2013 (pages 9-13), “16 Mistakes to Avoid in Valuations” (abonnement verplicht) & Pablo Fernandez, 119 Common Errors in Company Valuation”.

Geplaatst in Waarde Creatie

16 fouten bij het waarderen

In België bestaat geen ernstige en grondige opleiding voor financiële waarderingsspecialisten, dit in tegenstelling tot bv. bij onze Noorderburen.

In Nederland hebben onze beroepsgenoten zich verenigd in het NIRV (www.nirv.nl) = Nederlands Instituut voor “Register Valuators”. Ook worden door het NIRV o.m. diverse waarderingsmethodes aanbevolen.

België hinkt dus traditiegetrouw zwaar achterop.

Klassieke accountants en bedrijfsrevisoren opleidingen voldoen al langer niet meer aan de snel wijzigende professionele normen en eisen die aan financiële waarderingsspecialisten worden gesteld.

Deze ernstige Belgische professionals kijken daarom al veel langer over het “haagje” naar vooral de jarenlange ontwikkelingen in het buitenland.

Vooral de USA zijn hierin uiteraard de koploper, maar sinds kort nemen de ontwikkelingen bij het IVS (International Valuation Standards) aan belang toe.

Ook zijn in de US een aantal rechters en rechtbanken steeds meer geïnteresseerd in de kwaliteit van waarderingsrapporten.

Zeer recent commentarieerde het professionele vaktijdschrift “The Value Examiner” over “Te vermijden fouten bij het waarderen”.

Hierbij in een eerste bijdrage een opsomming, met wat passende commentaren:

 1. Detailleer het waarderingsverslag grondig en zorg vooral voor een passende en logische onderbouw van de gebruikte waarderingsmethode(s) en de waarderingsconclusie.
 2. De simpele verwijzing naar bestaande rechtspraak voor de toepassing van zogenaamde “discounts”, o.m. van toepassing bij minderheidsbelangen, meerderheidsbelangen, blokkeringen, etc. worden als onvoldoende beschouwd.
 3. Het uitsluiten van een aantal ondernemingen en referentiepunten bij de toepassing van de waarderingsmethoden van “comparables” en “guideline company” benaderingen moeten worden aangetoond.
 4. Elke aanname of veronderstelling moet grondig worden gesubstantiveerd en worden onderbouwd.
 5. Indien een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt, dienen het onderling belang en gebruikte wegingen ervoor te worden aangetoond en te  worden toegelicht.

De Tweede bijdrage in opvolging van dit artikel volgt volgende week.

BRON: “The Value Examiner”, July/August 2013, “16 Mistakes to Avoid in Valuations”

 

Geplaatst in Waarde Creatie

Week van de Bedrijfsoverdracht

Op 22/10 en 25/10 zijn wij co-gastspreker op het seminarie “Waardebepaling voor de KMO“.

Deze gratis voordracht is een initiatief van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be) en heeft plaats bij collega Eddy Claesen, Familieadviseur, in Genk.

De plaatsen zijn beperkt.

Contacteer ons op +32 (0) 475 248 191 indien u voor gratis deelname zou geïnteresseerd zijn.

Consulteer ook onze blog op www.valueplan.me voor nadere inhoudelijke informatie en voorbereiding.

Geplaatst in Waarde Creatie

Het levenslicht zien, verouderen, ziek worden en dan sterven: de levenscyclus van een onderneming (deel I).

Deze analogie is gebaseerd op een Chinees spreekwoord (生, 老, 病, 死).

In deze eerste bijdrage, als vervolg op onze eerdere Blog bijdrage- zie http://valueplan.me & Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming? gaan wij in op de verouderingsfactor.

Hierover heeft Global Age Watch een omvangrijke studie gepubliceerd, zie http://www.helpage.org/global-agewatch/#!

Waar staan wij met België?

Click op http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Belgium, dus op plaats 24, lees vooral de samenvatting in “Overview”.

Welke gevolgen kunnen wij hieraan koppelen voor de familiale opvolging van onze KMO’s?

Meer hierover in een volgende bijdrage.

BRON: http://www.helpage.org.

Geplaatst in Waarde Creatie

Wat hebben Google en OKR te maken met het succes van uw onderneming?

Recentelijk bezocht ik de website van Google Ventures (http://www.googleventures.com).

 Wat  mij vooral opviel, naast de frisse en uitdagende website layout, was de beschikbaarheid van de gratis “Startup Lab” videos”.

 Maar wat zijn OKRs?  “OKR” is de afkorting van “Objectives and Key Results”.

Bedrijven leven en sterven, o.m. door het bereiken van hun doelstellingen.  “OKR” is een techniek die een aantal Silicon Valley bedrijven, o.m. Google, hanteren om hun OKRs op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren en voor te stellen.

De OKR techniek werd uitgevonden door Intel en gepopulariseerd door durfkapitalist John Doerr van “Kleiner Perkins Caufield Byers” (http://www.kpcb.com).

Het idee is, dat uw onderneming, afdeling, team en medewerkers niet alleen hun doelstellingen identificeren, maar ook de belangrijkste resultaten identificeren voor het bereiken van die doelstellingen.  Dus een duidelijke strategie (qualitative) uittekenen en de meetbare resultaten (quantitative key results) definiëren.

Wat zijn dan de voordelen van OKRs?:

 • het disciplineert het (na)denken,
 • het verbetert een meer accurate communicatie (o.m. voor het meten van vooruitgang),
 • het laat uw organisatie beter in de pas lopen.

Bij het waarderen van een onderneming wordt niet enkel naar het cijfermatige gekeken (quantitative) maar eveneens naar het kwalitatieve (quantitative).

Dit zijn bovendien eveneens de twee kernfactoren die bancair bepalend zijn voor de vaststelling en het nakomen van de Basel II/III normen.

Wanneer u een onderneming acquireert en dus ook waardeert, koopt u immers zeker niet enkel wat in het verleden werd gerealiseerd, maar in tegendeel, wat het actueel en mogelijk toekomstig potentieel is.

Lees ook de “tree analogy” in een volgende Blog bijdrage.

Bron: Google Ventures en Startup Labs (zie URLs hiervoor).